information Aquest apartat ha estat extret de la font següent:

I. Lamarca; J. R. Rodríguez (2012). Innovació: nous models de negoci basats en les TIC. Barcelona: UOC.

Podríem dir que avui dia la innovació no és una opció sinó una necessitat. Les empreses i organitzacions no tenen cap més opció que innovar, per moltes raons i ben diferents. La figura següent mostra els principals motors de la innovació, que descriurem tot seguit en aquest apartat:

motorsinnovacio.jpg

Figura 3. Motors de la innovació

·   Perquè els cicles d'innovació són cada vegada més curts. L'aparició de nous productes i negocis molt diferents dels que ja hi ha fa aparèixer ofertes tan infinitament superiors que trenquen les regles del joc competitiu existents. Les TIC han accelerat tant el procés d'innovació, que els cicles de llançament de nous productes i noves solucions s'han reduït dràsticament.

·   Perquè els temps d'exclusivitat o avantatge competitiu dels productes en el mercat són més curts. En l'actualitat, aquest període de competitivitat real pot arribar a ser inferior a un any.

     ·   Perquè hi ha més transparència en la cadena de valor de les empreses, cosa que fa que sigui més fàcil d'innovar i aconseguir avantatges competitius amb els subministradors, productors, distribuïdors i clients.

·   Perquè la informació i els fluxos financers es mouen d'empresa a empresa amb molta més facilitat, cercant creixements i rendiments alts i molt immediats, difícils d'aconseguir sense innovar i trencar cicles en els productes i serveis.

·   Perquè es produeix una convergència més gran entre sectors, la qual cosa provoca més situacions competitives facilitades per les TIC, fet que abans hauria estat molt difícil que s'hagués pogut donar.

·   Perquè es produeix una fragmentació de les cadenes de producció, distribució i prestació del servei tradicionals, cosa que permet cada vegada més una competència més gran per a accedir al client final, retenir-lo i fidelitzar-lo, mitjançant la consecució d'avantatges competitius sostenibles en el preu i les condicions del servei.

·   Perquè cada vegada les capacitats competitives es concentren més en comunitats col·laboradores, generadores de valor al voltant d'un coneixement compartit. Es generen autèntiques xarxes en què agents de la cadena de subministrament i gestors de clients i mercats col·laboren contínuament i competeixen amb altres grups d'empreses. La innovació en la prestació de servei i la introducció de nous productes té molt a veure amb aquest coneixement compartit.

·   Perquè cada vegada el client té més informació i més poder de decisió, i requereix solucions cada vegada més adequades a les seves necessitats.

·   Perquè les noves iniciatives empresarials cada vegada són més participatives socialment.

La recerca empírica elaborada per Brynjolfsson i el Center for Digital Business del Massachusetts Institute of Technology (MIT) al llarg de l'última dècada ha demostrat el paper tan important que ha tingut, i té, la innovació per mitjà de les TIC en els beneficis de les empreses, en el seu valor en el mercat i, sobretot, en la productivitat (producte per hora treballada o output) i en el valor aportat als clients.

 

information Referència bibliogràfica
E. Brynjolfsson; A. Saunders (2010). Wired for innovation. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

·   En els sectors intensius tecnològicament, s'ha produït un distanciament entre els resultats de les companyies més avançades en l'ús de la tecnologia (leaders) i les més endarrerides a l'hora d'adoptar-la (laggards).

·   Les empreses analitzades no solament inverteixen més en tecnologia, sinó que també ho fan en la millora dels seus processos de negoci i el seu capital humà (aquests autors parlen del capital organitzatiu de l'empresa) per a transformar-se en "empreses digitals".

·   L'efecte de la inversió en tecnologia sobre la productivitat no és immediat, sinó que es nota al cap d'uns quants anys i s'ha de fer de manera sostinguda.

·   L'anomenada nova economia o les empreses intensives en l'ús de la tecnologia no són per força empreses tecnològiques. El contingut d'informació i la tecnologia afegeix valor als productes tradicionals.

En l'actualitat, el mesurament "oficial" de la productivitat de les empreses als Estats Units i a altres països ha incorporat les metodologies d'aquests centres de recerca.

1.5. Beneficis de la innovació >

Created by admin on 2014/01/07 14:43
    

Welcome

Welcome to this XWiki!