2.2. Components de la gestió de projectes: les àrees de coneixement

Last modified by admin on 2014/08/13 17:09

information Dins de la disciplina pròpia de la gestió de projectes, el PMBOK recomana nou àrees de coneixement o aspectes clau de tot projecte que cal que el director del projecte tingui en compte i analitzi per a adequar-lo a les necessitats del projecte. 

Això no vol dir que sempre s'hagin d'utilitzar tots els processos que descriurem a continuació, en absolut: segons l'organització, la seva cultura i maduresa, i el tipus de projecte (gran, petit, innovador, conegut, etc.), caldran més o menys processos, i alhora, amb graus d'intensitat diversa. És, doncs, una decisió estratègica per a la gestió del projecte i que cal que es maduri sobre la base de criteris objectius, com els que hem esmentat: dimensions, topologia, client i altres.

Com ja s'ha vist en l’apartat "La gestió de projectes. Conceptes bàsics", aquestes àrees són el resultat del treball dels col·laboradors del PMBOK, experts i actius directors de projectes que han arribat a un nivell de consens del que es consideren "bones pràctiques" dins la professió.

Aquests nou temes o àrees de coneixement són actualment els següents:

1) Gestió de la integració (les feines directives i de coordinació del director de projecte)

2) Gestió de l'abast

3) Gestió del temps

4) Gestió dels costos

5) Gestió de la qualitat

6) Gestió dels recursos humans

7) Gestió de la comunicació

8) Gestió dels riscos

9) Administració de compres i contractes

Font: PMBOK (2008)

A continuació, proporcionem una definició inicial de cadascuna d'aquestes àrees, que es complementarà en els apartats següents amb una presentació més extensa:

1) La gestió de la integració del projecte inclou els processos i les activitats que són necessaris per a identificar, definir, combinar, unificar i coordinar tots els diferents processos i activitats de la direcció de projectes. Podríem dir que és el que fa per excel·lència el director o cap de projecte. Es tracta de tasques que normalment no són delegades a altres membres de l'equip. Per tant, són els processos de presa de decisions, assignació de recursos, representació davant el client o els subcontractistes i la responsabilitat dels documents o productes que són el resultat final de cada fase del cicle de gestió.

2) La gestió de l'abast és probablement l'aspecte més crític per a la gestió de qualsevol projecte. Inclou tots els processos i les activitats necessaris per a assegurar que el projecte produirà tot el que cal per a assolir els seus objectius o, dit d'una altra manera, el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer. En projectes TIC, les causes més importants de desviacions de temps i costos obeeixen a l'enfilament d'abast (scope creep), per raons de negoci (el client demana fer més coses de les previstes) o de tecnologia o prestacions (el proveïdor suggereix incloure prestacions que millorarien el producte). La definició de l'abast al començament del projecte i el control de canvis al llarg del projecte són els processos més importants per a garantir o limitar que això passi o, si més no, per a comunicar i negociar les seves conseqüències.

3) La gestió de temps del projecte inclou els processos necessaris per a assegurar que el projecte en el seu conjunt i les fites parcials acordades amb el client s'assoleixen d'acord amb les restriccions temporals establertes dins del pla. La gestió del temps té dues dimensions diferents: la gestió de la duració de les tasques o grups de tasques que s'han de fer (l'anàlisi del rendiment o rendibilitat del projecte i dels recursos assignats) i el control del cronograma o calendari de projecte i de les seves fases (l'anàlisi de compliment de fites). La primera és una dimensió interna i d'eficiència de l'equip de treball o l'empresa contractista; la segona és una dimensió contractual davant un tercer, el client.

4) La gestió dels costos inclou tots els processos relacionats amb l'estimació, la preparació i el control del pressupost del projecte, la informació sobre el progrés econòmic, projeccions i previsions al llarg del treball, ajustos en la quantitat o qualitat dels recursos i l'anàlisi del rendiment o rendibilitat econòmica del projecte. També té les dues dimensions (interna i externa) de la gestió del temps.

5) La gestió de la qualitat són tots els processos i les activitats que determinen les polítiques, els objectius i les responsabilitats relacionats amb la qualitat, entenent qualitat principalment en dos sentits: conformitat amb unes normes i estàndards (per exemple, la norma ISO/IEC 9126, de qualitat del programari) i satisfacció del client. Actualment, la gestió de la qualitat també inclou els processos de millora contínua, la responsabilitat de la direcció per a l'assignació de recursos i altres.

6) La gestió de recursos humans ha d'incloure els aspectes d'organització i assignació de responsabilitats per a les fites, activitats i tasques, com a mínim, però més enllà d'això tots els processos i les activitats per a la incorporació, entrenament (coaching), desenvolupament, avaluació i progrés del capital humà assignat al projecte.

7) La gestió de la comunicació del projecte és l'àrea de coneixement que inclou els processos de generació, recollida, distribució, emmagatzematge, recuperació i disposició final de la informació del projecte per les diferents parts interessades. En un apartat anterior vàrem dir, i pot ser semblava exagerat, que gestionar bé un projecte no és solament fer el que s'ha de fer per a assolir els objectius, sinó saber-ho explicar per a manejar i satisfer les expectatives del client. L'última versió del PMBOK ha incorporat els processos de gestió d'expectatives dins d'aquesta àrea de coneixement.

8) La gestió dels riscos inclou els processos necessaris per a identificar els esdeveniments potencials que poden tenir un impacte sobre el projecte, anticipar-ne l'ocurrència, preveure les conseqüències, planificar les respostes, les accions correctores i les contingències, i prendre les decisions adequades en el moment en què el risc s'ha realitzat. El risc i la incertesa són elements naturals en la gestió dels projectes TIC i són de tota mena. Cal disposar de polítiques, procediments i mètriques que ajudin a tractar-los adequadament, i persones amb l'experiència, la sang freda i la determinació per a fer el que toca fer.

9) L'administració gestió de compres contractes del projecte inclou tota l'administració (compres, contractes, facturació, cobraments) del projecte, tant en la nostra relació amb el client com en la que tenim amb els subcontractistes. En l'àmbit TIC, amb l'augment del volum i la complexitat dels projectes, aquesta no és solament una feina auxiliar o administrativa, sinó que cada vegada més és un aspecte crític amb conseqüències econòmiques i legals molt importants i d'alt risc.

2.2.1. Relacions entre els processos de gestió del cicle de vida i les àrees de coneixement, segons PMBOK

2.2.2. Descripció de les àrees de coneixement

Tags:
Created by admin on 2014/02/25 16:40
    

Welcome

Welcome to this XWiki!