information Aquest apartat ha estat extret de la font següent:

I. Lamarca; J. R. Rodríguez (2012). Innovació: nous models de negoci basats en les TIC. Barcelona: UOC.

En definitiva, com ja deia Peter Drucker el 1985, la innovació és una disciplina, en la qual la creativitat i l'enginy s'han de compaginar amb la disciplina i l'esforç, i en la qual precisament la clau és portar al mercat els descobriments que sorgeixen de la recerca o la inventiva:

 

cita1.jpg

 

Tot seguit analitzarem els components clau de la gestió de la innovació, que presentem de manera succinta en el diagrama següent:

componentsinnovacio.jpg

Figura 2. Components de la innovació

information Referència bibliogràfica
 Hansen i Birkinshaw han analitzat detalladament la cadena de valor de la innovació i els aspectes més crítics corresponents: M. Hansen; J. Birkinshaw (2007, juny). "The innovation value chain".
information Referència bibliogràfica

El text d'aquest apartat l'hem basat en el capítol introductori de l'obra següent: R. Burgelman; C. Christensen; S. Wheelwright (2004). Strategic management of technology and innovation (4a. ed.). Nova York: McGraw-Hill.

 

1.3.1. Descobriments

El concepte de descobriment té relació amb el d'invenció esmentat més amunt. Per a entendre aquesta idea ens podem basar en l’exemple següent: els laboratoris universitaris, els departaments de recerca de les empreses i els inventors de garatge són els protagonistes principals d'aquest procés inicial.

El criteri d'èxit d'un descobriment és, en aquest àmbit, un criteri tècnic (una cosa funciona o no funciona, resol un problema o no el resol), amb independència de la viabilitat comercial o econòmica que tingui (si algú el fa servir, pagarà per això i els fabricants n'obtindran una rendibilitat).

1.3.2. Innovació tecnològica

En sentit ampli, tots els descobriments tenen un component de tecnologia, ja que formen part d'un cos de coneixement i habilitats que alguna gent té i ha codificat. O sia, parlem de descobriment tant si ens referim a la taula de tres potes com a la creació d'un semiconductor. També podem trobar descobriments, però, en la manera de treballar (els processos) o en la selecció d'un grup de clients o usos (innovacions comercials o empresarials), i també quan ens referim al descobriment d'una tecnologia nova (per exemple, la comunicació sense fil) o d'una tecnologia que facilita processos nous de negoci (per exemple, el caixer automàtic).

Quan passem de la fase de recerca a la de desenvolupament, producció i comercialització massius, parlem d'innovació en un sentit més estricte i més útil.

Hi ha moltes innovacions que actualment es basen en descobriments o sèries de descobriments en les TIC. Els processos d'innovació tecnològica inclouen capacitats tècniques i administratives en el desenvolupament del producte, la fabricació i la posada en el mercat, per a cobrir necessitats i usos per a determinats usuaris.

1.3.3. Emprenedoria

L'emprenedoria (entrepreneurship) són el conjunt de capacitats que permeten convertir els descobriments en innovacions; és a dir, relacionar el món "tècnic" amb el "comercial". Aquestes capacitats són de molts tipus: financeres, d'organització i gestió, de producció, de màrqueting i de vendes, principalment.

L'emprenedoria pot ser individual (un inventor o creador tot sol o amb algun soci) o col·lectiva: poden ser emprenedores empreses de tots els tipus i totes les mides.

L'anàlisi de necessitats del mercat és fonamental en una proposta d'innovació empresarial. Una de les claus de la valoració de la innovació com a oportunitat de negoci és l'elaboració d'una segmentació del mercat sòlida, que garanteixi els aspectes següents:

· L'existència d'un conjunt de necessitats no cobertes, o cobertes d'una manera limitada.

· Aquesta necessitat afecta una porció de la població quantificable.

· Aquesta població és homogènia en termes de les necessitats relatives al producte o servei i a allò que s'espera d'aquest producte o servei.

· Aquesta població resulta atractiva des del punt de vista de negoci (per la seva alineació amb les competències estratègiques de l'empresa i amb els seus objectius).

· Aquesta població pot ser atreta al consum amb una estratègia adequada de màrqueting i de vendes.

1.4. Motors de la innovació >

    

Welcome

Welcome to this XWiki!