a. Definicions

information En paraules del PMBOK, la gestió de projectes (project management) és l'aplicació de coneixement, habilitats, eines i tècniques a les activitats d'un projecte per a assolir-ne els requisits.

El director, gerent o cap de projecte (project mànager) és la persona responsable de complir els objectius del projecte. Per a això necessita manejar el difícil equilibri entre les exigències de qualitat, abast, temps i cost, que competeixen entre si. I ho ha de fer en condicions d'incertesa o risc.

Examinem la definició anterior, de la qual extraurem les dimensions o els components principals de qualsevol projecte:

 • Un projecte ha de tenir objectius ben definits. Denominem objectius els resultats que es volen assolir. En un projecte TIC és essencial entendre separadament i adequadament quins són els objectius de negoci que es volen assolir i com els objectius del projecte permeten complir aquests objectius.
 • En un projecte TIC, els resultats s'han d'expressar en termes de lliurables (productes, aplicacions, documentació, etc.), que han de complir uns estàndards de qualitat i rendiment.
 • Denominem qualitat, principalment, la conformitat dels resultats amb els objectius i estàndards establerts al principi. La qualitat té una dimensió objectiva (conformitat amb les normes) i una dimensió subjectiva (la satisfacció del client i usuari, o qualitat percebuda).
 • Denominem abast el contingut detallat i les limitacions o exclusions en els objectius del projecte, és a dir, la declaració explícita del que es farà i el que no es farà. La gestió de l'abast és potser el component més crític de la gestió d'un projecte TIC i al qual el PMBOK concedeix més importància.
 • Per a dur a terme el projecte, es requereixen recursos humans i materials. El valor econòmic d'aquests recursos constitueix el cost del projecte.
 • A diferència d'altres tasques repetitives, el projecte té lloc dins d'un límit temporal, el temps de durada del projecte, des del seu inici al seu acabament.
 • El risc del projecte deriva de la incertesa d'assolir els resultats en el temps, amb el cost i els nivells de qualitat acordats i altres aspectes de gestió. La identificació, gestió i resposta adequada davant l'esdeveniment de riscos és fonamental en un projecte TIC.
 • L'equip de projecte és el grup de persones constituït per a dur a terme el projecte. Cada vegada més, en els equips de projecte intervenen persones a temps complet i d'altres a temps parcial. I persones assignades d'una manera estable al projecte (l'única comesa de les quals és el projecte) i altres que representen l'organització usuària (el client).
 • El cap de projecte és el responsable últim de l'èxit o el fracàs d'un projecte, tant des del punt de vista tècnic com econòmic. Per això, té assignats els recursos del projecte.
 • Tots els projectes es duen a terme per encàrrec o per contracte d'algú, el client, intern o extern a l'organització. El client és qui determina i aprova en últim lloc els objectius, els recursos, el cost i la durada del projecte, i les modificacions o revisions.
 • Entre els clients, hi ha usuaris que seran els que hagin d'utilitzar el procés o sistema que es lliura en finalitzar el projecte. El client i els usuaris tenen necessitats i objectius de negoci que justifiquen fer el projecte, però també tenen resistències al canvi que s'han de manejar.

Entre tots aquests components, hi ha un quadrilàter d'elements crítics, interdependents i interrelacionats.

Figura 3. Elements crítics de la gestió d'un projecte

critics.jpg

La gestió de projectes dirigida a objectius (goal directed project management)

La segona, però no menys important, referència metodològica que utilitzem en aquest material és la GDPM (la gestió de projectes basada en objectius), introduïda a Noruega al començament dels vuitanta per tres consultors informàtics, Erling Andersen, Kristoffer Grude i Tor Haug, i que després es va convertir en l'estàndard metodològic de les companyies de consultoria Coopers & Lybrand, PricewaterhouseCoopers i, en part, de l'actual IBM Business Consulting, que va adquirir el 2002 la divisió de consultoria de l'anterior.

La GDPM fa èmfasi en la necessitat d'alinear els canvis en els sistemes d'informació amb el desenvolupament de les persones i l'organització (el que modernament s'ha anomenat la gestió del canvi) i, en conseqüència, posa l'accent en el costat humà i organitzatiu dels projectes i en la necessitat de desenvolupar des de l'inici una comprensió comuna dels objectius i l'enfocament del treball i una involucració i un compromís compartits entre tots els que participen en el projecte, en particular la part funcional i de negoci.

Les eines bàsiques de la GDPM són molt senzilles:

 • El pla de fites (milestones) descompon els objectius del projecte en resultats que es volen aconseguir, els relaciona entre si i estableix les condicions per a verificar que s'han aconseguit.
 • La matriu de responsabilitats estableix el rol de tots els interessats en el projecte i la responsabilitat per a la presa de decisions, la participació, comunicació i informació en cada fita.

La resta de les eines de projecte (i les diferents metodologies, incloses les guies del PMBOK) són fàcilment integrables amb aquestes dues, de manera que els objectius del client i del projecte des del punt de vista de negoci i l'aportació de cada part des del punt de vista de la gestió del treball sempre siguin presents i no es perdin en un embolic de diagrames, en què freqüentment els arbres no deixen veure el bosc i la documentació del detall fa perdre de vista per què i per a què estem fent un projecte.

Font: Andersen i altres (2000) www.gdpm.com/ 

2.1.5. Cicle de vida d'un projecte>

Tags:
Created by admin on 2014/02/25 16:10
    

Welcome

Welcome to this XWiki!