1.8.1. Funcions bàsiques de la gestió de la innovació

Last modified by admin on 2014/08/13 19:14

Quan ens basem en la gestió de la innovació tecnològica, tota bona gestió de la innovació ha de contenir una sèrie de funcions bàsiques que assegurin, d'una determinada manera, resultats positius en l'esforç per una innovació potent i sòlida. A continuació es representa una taula amb la descripció d'aquestes funcions, segons el Grup de Gestió de la Tecnologia de la Universitat Politècnica de Madrid (Getec, 2005):

FuncióDescripció

Inventariar

Analitzar les tecnologies de què disposa l'organització, i també les tecnologies de què podria disposar en un futur, però no solament des del punt de vista de les infraestructures, sinó també dels coneixements de les capacitats tecnològiques que dominen les organitzacions

Vigilar

Estar alerta sobre l'evolució de les noves tecnologies digitals, vigilar la tecnologia dels competidors (benchmarking tecnològic) i tenir en compte la necessitat d’identificar l’impacte que podria tenir l’evolució tecnològica sobre les activitats de l'organització

Avaluar

Determinar la competitivitat i el potencial tecnològic propi, i estudiar les possibles estratègies

Enriquir

Augmentar el patrimoni de l'empresa via inversió en tecnologia pròpia, aliena o mixta

Optimitzar

Emprar els recursos de la millor manera possible

Protegir

Donar protecció a les innovacions pròpies i actualitzar constantment els coneixements

Les tres primeres funcions són les que permeten identificar les tecnologies que poden semblar necessàries per a l'organització, de tal manera que s’identifiquin les demandes tecnològiques de l'organització i es defineixin els requeriments tecnològics que es necessiten per a afrontar les noves estratègies de desenvolupament.

Un cop s’hagin identificat aquestes necessitats tecnològiques de l'organització, cal triar les solucions tecnològiques que constitueixin els seus processos d’innovació i hi donin suport; per això es duu a terme la funció d’enriquir i una optimització que requereix l'adaptació dels recursos antics i la definició de la gestió dels nous recursos tecnològics, i també una protecció del que s’hagi aconseguit promovent l'adaptació de l'organització a l’evolució i el desenvolupament de les tecnologies digitals.

En tot aquest procés és clau el paper de les persones que dirigeixin el procés d’innovació tecnològica perquè han de tenir clar quins procediments i formes hi ha en l'organització per a promoure la renovació i integració tecnològiques, atès que les decisions més importants respecte a això són triar les tecnologies més adequades basant-se en una detecció prèvia de necessitats i identificar, en cas que es produeixi, el moment idoni per a abandonar una tecnologia obsoleta per una de nova.

Tags:
Created by admin on 2014/08/13 19:09
    

Welcome

Welcome to this XWiki!