Som conscients que, en l’assignatura “Disseny i gestió de projectes en xarxa” no sigueu capaços de desenvolupar aquesta tasca, tot i això, la incloem per donar-vos una perspectiva per futures evolucions de la planificació al llarg del màster de potenciació digital.

 • El grup de processos de planificació de costos inclou l'estimació i valoració dels costos de tots els recursos que estaran involucrats en el projecte (en projectes TIC, particularment els recursos humans) i la preparació del pressupost.
 • A la pràctica, aquests processos interaccionen amb els del grup anterior (estimació de temps) i sovint es preparen conjuntament. A causa del pes que tenen els costos de personal en la majoria dels projectes TIC, temps i diners, en la gestió de projectes, són dues maneres de mirar la mateixa cosa. I també com en el cas anterior són processos iteratius i permanents, que es revisen i s'adapten amb l'execució i el seguiment del projecte.
 • Per a la preparació del pla de costos s'han de tenir en compte molts factors, que normalment depenen del tipus i la mida del projecte, de les característiques dels recursos que hi participen i de l'organització en la qual es treballa. Els més importants són:
 • La base o objectiu del mesurament. El més habitual i recomanable és fer-ho al nivell de les EDT, és a dir, de les parts o paquets de treball en què hem dividit el projecte. És freqüent i recomanable establir un compte de cost, almenys intern, per EDT, al qual s'aniran "carregant" els costos reals en què s'incorri.
 • Una segona decisió és fins a quin nivell de descomposició arribem (grups d'activitats, activitats, tasques, etc.), que dependrà principalment de l'experiència de l'organització (i del fet que les seves bases de coneixement estiguin ben documentades) o del cap de projecte o de la classe de treball En tot cas, mentre que la planificació d'abast té una visió més estratègica i de dalt a baix (top-down), la planificació de temps i costos té una dimensió més operativa i tàctica i de baix a dalt (bottom-up).
 • Les unitats de mesura, que depenen del tipus de recurs. En el cas dels recursos humans, normalment s'adjudica un cost, preu o tarifa objectiu per unitat de temps (hora, dia, setmana) per persona. En el cas de recursos tècnics, és recomanable disposar de les tarifes o llistes de preus, per a les estimacions inicials, i sol·licitar a diversos proveïdors el millor pressupost.

information Estimació ascendent del cost 

L'estimació ascendent dels costos del projecte es dedueix del consum de temps i recursos en l'equació següent:Cost = dedicació de recursos * temps * cost unitari de temps

El càlcul s'aplica partint del càlcul de dedicacions estimades per a cada una de les tasques assignades als membres del projecte i els costos unitaris de treball de cada un dels professionals.

En aquests costos s'han d'incorporar el conjunt de costos de sistemes (consumibles, llicències d'HW i SW, comunicacions, etc.), els costos de recursos físics (espais, materials, etc.) i altres costos generats pel projecte (dietes, desplaçaments, formació, lloguers etc.).

Les empreses de serveis estableixen tarifes o preus unitaris per a cada categoria professional, per hora o per dia, en què estan imputats els costos laborals, la productivitat dels recursos, les despeses generals de l'empresa i el marge de benefici. En els departaments d'informàtica interns o que donen servei a diferents departaments de l'empresa en diferents classes de projectes, és desitjable establir un sistema similar de valoració del treball. Fins i tot en moltes empreses hi ha sistemes de facturació interna, mitjançant la qual es "carreguen" al negoci els costos dels seus projectes. 

 • El nivell de precisió de les estimacions, o ordre de magnitud (rough order of magnitude, o ROM), que acostuma a ser molt alt al començament del projecte (de fins i tot un 50% en l'etapa d'iniciació!) i es delimita a mesura que el projecte avança (entre un 10% i un 20% quan es prepara el pla de costos).
 • El nivell de reserves o contingències necessari per a cobrir les incerteses (els riscos) del projecte pot variar d'un projecte a l'altre, en funció del pla de riscos establert.
 • Els llindars de desviació o variacions acceptables sobre la línia base de cost, fora dels quals haurem de fer sonar les alarmes i prendre decisions més importants relacionades amb el temps, l'abast, la qualitat, etc.
 • Els formats de presentació del pressupost i dels informes o reporting interns i al client, que depenen del tipus d'organitzacions (la nostra i la del client) per a les quals treballem.Però la planificació de costos no serveix únicament per a la preparació i el control posteriors del pressupost (i les seves desviacions), sinó per a analitzar el rendiment o valor aportat pel projecte, globalment i en cada moment.

Segons el tipus de projecte i el tipus d'anàlisi que el client requereixi, és convenient tenir en compte diversos aspectes addicionals:

 • L'estimació de costos del projecte hauria de cobrir tots els costos en què s'incorri, i també els costos de qualitat, comunicació, formació de l'equip, etc.
 • L'estimació de costos també hauria de cobrir els costos en què incorrerà el client, a causa del projecte o, almenys, presentar-los en el capítol d'assumpcions i limitacions de la definició d'abast.
 • Els costos d'un projecte (en especial, si inclou el desenvolupament o la  instal·lació d'un producte) haurien d'incloure tots els costos presents i futurs, i també els de manteniment, evolució, formació, etc., en definitiva el que es coneix com a cost total de la propietat (total cost of ownership).

El pressupost

Malgrat tot, i amb totes les limitacions i caucions del cas, cada dia les companyies prenen decisions petites, mitjanes i multimilionàries basades en les seves millors estimacions (i en la confiança que si les coses van malament serà possible renegociar amb el client el pressupost o que la seva dependència respecte al proveïdor serà tan gran que la renegociació sobre una relació desigual serà inevitable), i per tant preparen i presenten pressupostos, el format i nivell de detall dels quals depenen, com hem dit, de les exigències del client i de la pràctica de cada organització.

Tags:
Created by admin on 2014/02/27 19:30
    

Welcome

Welcome to this XWiki!