La qualitat és un concepte sovint malentès. Per això és molt necessari que siguin quines siguin les normes de qualitat que vulguem incloure en el projecte, aquestes siguin explícites i les comentem amb el client per a consensuar-les. En l'entorn TIC, com que és una ciència immadura i en evolució constant, no és senzill definir aquests criteris de qualitat.

information Com dèiem, cal definir i acordar amb el client (o aconsellar-li, si escau) quins són els criteris de qualitat que tenen més pes en cada projecte, i evidentment, un cop identificats, produir un producte en què aquests criteris estiguin plenament aplicats, això vol dir que la qualitat ha de quedar impregnada en el procés de producció dels lliurables del projecte. Per això és necessari un pla de qualitat en què, un cop identificats, ajusti els nivells de treball dels diferents equips als criteris acordats amb el client.

La qualitat té un segon component tant o més rellevant que el que hem comentat: la qualitat percebuda o satisfacció del client, o, dit d'una altra manera, que el producte resultant sigui útil per a allò que el client requeria i que ell ho percebi d'aquesta manera. No n'hi ha prou amb un producte perfectament produït i ajustat a criteris de qualitat tècnics, cal també que el producte sigui vàlid, que serveixi. Per a aconseguir-ho, és necessari identificar clarament les expectatives funcionals del client i convertir-les en requisits tangibles i produïbles. Si podem fer aquesta conversió, haurem guanyat molt en el camí d'obtenir una solució per al client, i no solament un producte per al client.

Planificar la qualitat implica identificar quines normes són rellevants per al projecte i determinar com es poden satisfer. S'ha de crear el pla de gestió de qualitat, que descriu com implementarà l'equip de direcció de projecte la política de qualitat de l'organització. El pla de gestió de qualitat forma part del pla de gestió del projecte i és habitual que en el pla es defineixen eines com les mètriques de qualitat i les llistes de control o check list.

Hi ha una dita respecte a la qualitat que diu que la "la no-qualitat costa diners" (pel retreball, insatisfacció, etc. que provoca), però també s'ha de tenir clar que la qualitat costa diners.

La figura 10 mostra un quadre sinòptic dels que s'anomenen costos de la qualitat.

Figura 10. El cost de la qualitat

figura10.jpg

En la planificació de la qualitat cal prendre decisions pel que fa als costos de la qualitat respecte de les característiques del projecte, i mantenir un equilibri entre el cost d'implementar un determinat nivell de qualitat i els beneficis que aportarà haver-ho fet. La qualitat es refereix tant als lliurables de gestió com als de producte, i també al producte final. El patrocinador i els usuaris finals valoraran la qualitat del projecte.

En tot cas, en projectes d'una certa dimensió, quan el client el demana, quan el fet de tenir-lo pot significar un avantatge competitiu o quan el fet de treballar amb qualitat simplement ens estalviarà costos posteriors de no-conformitats, correcció de defectes i frustracions del client i de l'equip, val la pena disposar d'un pla de gestió de la qualitat del projecte. Aquest pla ha de determinar:

  • La missió, els objectius, l'abast i l'enfocament de qualitat dins del projecte. L'organització. Tothom és responsable de la qualitat, però unes persones poden tenir un paper especial d'assegurança o verificació dins o fora de l'equip de treball i també per part del client (usuaris, personal tècnic, etc.)
  • Els processos d'assegurança, seguiment i control de la qualitat, en especial els mecanismes de proves (verificació o testing), dels quals parlarem a continuació, i els mecanismes de no-conformitat i correcció.
  • Les mètriques o unitats de mesura que s'han d'utilitzar en cada cas.
Tags:
Created by admin on 2014/02/27 19:35
    

Welcome

Welcome to this XWiki!