Per al professional de les TIC, en especial si té el rol de gestor d'un projecte, és crucial distingir entre la gestió del projecte al llarg de tot el seu cicle de vida i de tota la complexitat de processos i interaccions que involucra, i la producció tècnica d'un lliurable determinat. Per tant, una cosa són les metodologies de gestió de projecte i una altra les metodologies de producció, i de cap manera s'han de confondre. El que passa és que molts termes (fases, etapes, cicle, processos, lliurables, etc.) són comuns i moltes metodologies de producció, sobretot dins de les companyies de serveis, estan incorporant internament metodologies o aspectes de les metodologies de la gestió de projectes, la qual cosa fa que la distinció de vegades sembli purament acadèmica, però no ho és. 

La gestió de projectes és un conjunt de processos comú, més ampli i complementari del lliurament (fabricació, instal·lació o servei) d'un producte o servei TIC. En un projecte es fan més coses (gestionar persones, pressupostos, riscos, factures, contractes, expectatives, etc.) i es fan d'una altra manera (amb una altra classe de processos i documents) que per a produir o instal·lar productes, i s'hi utilitzen altres habilitats.

2.1.4 Dimensions d'un projecte>

Tags:
Created by admin on 2014/02/25 16:08
    

Welcome

Welcome to this XWiki!