El Project Management Body of Knowledge (PMBOK), que serà per a nosaltres la referència metodològica més important al llarg d'aquest material, com ho és actualment per a la professió, defineix projecte de la manera següent:

Un projecte és un afany temporal dut a terme per a crear un producte, servei o resultat únic.

Aquestes tres característiques (la temporalitat, l'elaboració progressiva i la creació d'un resultat que és únic, vegeu la figura 1) serien el més característic d'un projecte, i les tres juntes distingirien el mode projecte de les altres activitats o processos que constitueixen les operacions ordinàries de l'empresa:

  • Les operacions són repetitives i contínues, mentre que els projectes són temporals i únics.

  • Les operacions són permanents i serveixen per a mantenir el negoci, mentre que els projectes són temporals i acaben quan s'ha obtingut el producte

  • Les operacions normalment ocupen una part de l'empresa, de manera especialitzada, mentre que els projectes els constitueix un equip ad hoc, del qual poden formar part membres de qualsevol departament i personal extern.

Figura 1. Característiques úniques del projecte

caract.jpg

information El Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

El PMBOK (que traduiríem com a 'cos de coneixement de gestió de projectes') és un estàndard de gestió de projectes reconegut internacionalment i que s'aplica en tota mena de sectors (construcció, enginyeria, automoció, etc.) i en les indústries TIC.

Aquests estàndards s'integren amb altres estàndards de qualitat o de producció, com l'ISO o el CMM (el model de maduresa en la producció de programari del Software Engineering Institute). El publica, el manté i l'actualitza des de 1987 el Project Management Institute, que al seu torn dóna formació i certificats professionals a tot el món (el certificat PMP és el més reconegut i habitual i comença a ser exigit per als caps de projecte en moltes indústries i països). Recentment (desembre de 2008) se n'ha llançat la 4a. edició, que és la que utilitzarem, en general, al llarg d'aquest material.

Com el seu nom indica, el PMBOK no és una col•lecció normativa o prescriptiva d'estàndards acadèmics, sinó un marc conceptual i una col•lecció del que els professionals consideren "bones pràctiques generalment acceptades en gestió de projectes"

(de la mateixa manera que els metges, els advocats o els comptables disposen de codis de bones pràctiques en les seves professions). És una guia de bones pràctiques, sobre la qual el professional expert necessita reflexionar i que cal adaptar a cada situació, a cada projecte concret.

El PMBOK (4a. edició, 2008) s'estructura en cinc grups bàsics de processos (que tendeixen a coincidir amb les etapes del cicle de vida bàsic d'un projecte), nou àrees o àmbits de coneixement (temes o grups de temes que cal manejar en un projecte) i quaranta-dos processos que ocorren en la intersecció dels grups de processos. Cada procés es compon d'uns inputs (documents, plans, resultats d'una fase anterior, etc.), unes eines i tècniques (que s'apliquen i treballen sobre els inputs) i uns outputs (productes del treball dut a terme en cada procés i que al seu torn són documents, plans o resultats parcials). En el mòdul "Components de la gestió de projectes: les àrees de coneixement", explicarem d'una manera més detallada el contingut i funcionament d'aquesta guia.

Aquests materials no són una adaptació del PMBOK a l'entorn TIC, sinó una metodologia de gestió de projectes TIC que utilitza com una de les seves referències principals el PMBOK, en la mesura que s'està convertint gradualment en un estàndard de fet dins de les indústries TIC i a poc a poc les empreses demanaran als seus proveïdors de serveis i al personal responsable dels projectes metodologies i probablement certificats basats en aquest estàndard.

Font: Project Management Institute (2008). www.pmi.org

2.1.2 Projectes TIC?>

 

 

Tags:
Created by admin on 2014/02/25 16:00
    

Welcome

Welcome to this XWiki!